Vi arbetar för att alla organisationer som har/planerar att ha verksamhet och personal i utsatta kontexter skall ha ett genomgripande säkerhetstänkande. Säkerhet bygger på att vara medveten och kunna fatta informerade beslut. Vilka risker finns, vilka är relevanta för oss och hur hanterar vi dem. Säkerhet handlar om att inte bli överrumplad, utan att ha en plan för vad som kan hända, vilket också minskar risken för att det händer.

Ofta börjar ett säkerhetsarbete med ett samtal som låter ungefär så här : ”Nu smällde det igår och allt är kaos, vi vet att vi behöver bli bättre på övergripande säkerhet men just nu måste vi ha just det här”. Vi möter er där ni står just nu och arbetar anpassat till era behov just nu, men vi har den övergripande säkerhetsöverblicken i ryggmärgen och kan sedan hjälpa er vidare till en hel säkerhetsmodell som gör att ni kan sova gott om natten i vetskapen om att ni har de proaktiva verktyg och rutiner ni behöver på plats. Några grundläggande tjänster är:

Resesäkerhet

Grundläggande resesäkerhet (internt arrangemang) Utbildningen genomförs med ca 15 deltagare anställda vid WWF. Ett tillfälle för de anställda att utveckla sina kunskaper inför en tjänsteresa eller har ansvar för en resande medarbetare.  Kursen ger en ökad kompetens om hur man ska identifiera risker, hantera incidenter i den kontext organisationen genomför sin verksamhet. Deltagarna får teoretiska grunder i resesäkerhet och säkerhetsmedvetande. Kursen utgår från organisationens säkerhetsrutiner vilka kommer att i viss utsträckning praktiseras under utbildningstillfället. I utbildningen ingår scenarion som deltagarna ska diskutera hur de ska förhålla sig till.


Riskanalys

Vi arbetar med inventering av risk. Vi har uppdaterad kunskap om kontexten utifrån lång erfarenhet och relevanta kontaktnät. Vårt viktigaste verktyg är frågor: säkerhet är att ha tänkt på och bekantat sig med de situationer som kan komma att uppstå. Vad gör vi då? Mycket tyst kunskap finns också ofta inom den egna organisationen men behöver lyftas fram så den kan bidra till helhetsbedömningen. En så fullständig bild tas fram av möjlig risk. Sedan följer en aktuell analys av vilka faktorer som är relevanta för er organisation och på vilket sätt. Slutligen arbetas rutiner och verktyg fram som sätter er i bästa möjliga säkerhetsposition.

Säkerhetsarbete är en färskvara, och i de verktyg ni får ingår både en uppdatering av det aktuella säkerhetsläget som rutin, och möjlighet till uppföljning från oss.


Krisledning

Ett fiktivt spel under en heldag för en utvald grupp av chefer för att genomföra upptrappad scenarioövning för Krisorganisationen. Ett spel där chefer och andra ansvariga agerar och hanterar uppkomna eskalerade situationer utifrån sin tjänsteposition och organisationens framtagna riktlinjer. I spelet ingår reella händelser med personal i fält, media och anhöriga. Övningen har fokus på arbetsgivaransvar och intern/extern kommunikation.